Logo

Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/A
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2500/1088
Fax: +36-1-372-2811
e-mail: cszabo [AT] elte [DOT] hu

ELTE

ELTE Természettudományi Kar Központi Kutató és Műszer Centrum létrehozásáról szóló alapító dokumentum 

 

Alapító okirat letöltése (PDF)

A Természettudományi Kar a Kar támogatásával beszerzett nagyértékű műszerek hatékony és széleskörű kihasználásának érdekében létrehozza a Dékáni Hivatalon belül a „Központi Kutató és Műszer Centrum”-ot (továbbiakban: Centrum).

 

1. § A Centrum küldetése:

(1) az ELTE Természettudományi Karán kiemelt jelentőséggel bíró anyag- és élettudományi kutatások támogatása,

(2) a kutatásokhoz szükséges műszeregyüttes működtetése, fenntartása és fejlesztése;

(3) szakmai támogatás a berendezéseket igénybevevő kutatások magas színvonalon történő kivitelezéshez;

(4) a multidiszciplináris kutatási megközelítés támogatása és fejlesztése;

(5) nemzetközi színvonalú elméleti és kísérleti kutatómunka végzése, és az eredmények közzététele tudományosan elismert folyóiratokban;

(6) részvétel a Centrum küldetésével összhangban lévő hazai és nemzetközi pályázatokon az eszközpark továbbfejlesztése és további fejlesztési források bevonása érdekében;

(7) kapcsolatfelvétel és közös K+F tevékenység vezető hazai és külföldi kutatóhelyekkel;

(8) a kísérleti kutatómunka hallgatói vonzerejének növelése, ismeretterjesztő tevékenység folytatása;

(9) a kísérleti oktató és kutató munka színvonalának emelése a karon.

 

2. § A Centrum vezetése

(1) A Centrumot a Dékán által felkért igazgató irányítja, a Dékán felügyelete alatt.

(2) Az igazgató felkérése egy alkalommal egy évre szól, lehetőség szerint felváltva a különböző Intézetekből. A kinevezés kezdete igazodik a Karon szokásos kinevezési rendhez.

(3) Az igazgató munkáját Centrumtanács segíti. A tanácsot az igazgató, valamint 4 szakterület (fizika, kémia, biológia és földrajz- és földtudomány) képviselői alkotják – intézetenként egy-egy fő. A tanács ezen tagjait az érintett intézetek igazgatóival való egyeztetés után a Dékán kéri fel az intézetek azon munkatársai közül, akik kutatási tevékenysége kapcsolódik a Centrumhoz tartozó műszerparkhoz. A tanács tagjainak mandátuma két évre szól.

(4) A Centrumtanács feladatai közé tartozik a Centrum belső szabályzatának, ügyrendjének előkészítése.

(5) A tanács feladatai közé tartozik, hogy kapacitáshiány esetén a Centrum igazgatója által felkért eseti szakértők javaslatai alapján döntsön a beterjesztett vizsgálatok prioritási rangsoráról, figyelembe véve a kérdéses vizsgálatok elvégzésének sürgősségét.

(6) A tanács feladatai közé tartozik, hogy döntsön az esetleges megbízásos szerződések keretében elvégzendő vizsgálatok lehetőségéről és ütemezéséről.

(7) A tanács feladatai közé tartozik, hogy koordinálja a Centrumhoz tartozó műszerparkon elvégzendő mérésekre beérkező belső (intézeti, kari), illetve külső (egyetemi, egyetemen kívüli) igények végrehajtásának ütemezését – figyelembe véve a mérés tényleges végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló szakértelmet, időt. Ennek pontos szabályozását a Centrum belső szabályzata rendezi.

(8) A tanács feladata a műszerpark használatával született alapkutatási publikációk visszhangjának rendszeres értékelése, illetve a megbízásos kutatások tudományos értékelési módjának kialakítása.

 

3. § A Centrum munkatársai

(1) A Centrum munkatársai többségében a TTK különböző intézeteihez tartozó alkalmazottak, akik kutatási, adminisztrációs illetve laboránsi, műszerészi tevékenységüket részben a Centrumon belül, annak szervezésében végzik. Az ilyen esetekben a munkatárs szervezeti egysége és a Centrum közötti megállapodásban kell előírni, hogy munkaidejének hányad részét és milyen ütemezéssel tölti a Centrumban végzett munkával. Ezt a megállapodást a Kar dékánjával is jóvá kell hagyatni.

(2) A Centrum – elsősorban saját bevételei, egyéb forrásai terhére – a mérnöki, adminisztrációs, laboránsi, műszerészi munka elvégzéséhez alkalmazhat olyan munkatársat, aki csak a Centrumhoz tartozik. Ebben az esetben a munkavégzés helyének a Dékáni Hivatalt, azon belül a Centrumot kell megjelölni.

 

4. § A Centrum működése

(1) A Centrum tevékenységi körébe tartozik az, hogy megbízásos kutatási és fejlesztési (K+F) munkát vállaljon el külső megbízókkal kötött írásbeli szerződés alapján.

(2) A Centrum jogosult külső megbízás alapján a műszerparkjába tartozó eszközökön méréseket végezni.

(3) A Centrum jogosult pályázati tevékenységet folytatni. Az olyan pályázatokat, amelyek végrehajtása alapvetően valamely, a Centrum műszerparkjába tartozó műszeren végzendő mérésekre épít, elsősorban a Centrumon keresztül kell benyújtani.

(4) Azon esetekben, amikor indokolt módon a Kar más szervezeti egysége nyújtja be a pályázatot, de a pályázat végrehajtásához szükség van a Centrum műszerparkjába tartozó műszereken mérés elvégzésére, a benyújtás előtt meg kell állapodni abban, hogy a Centrumban milyen díjazás mellett állnak rendelkezésre az igényelt műszerek, illetve hogy esetlegesen milyen díjazással végzi el a Centrum a kért méréseket. A megállapodás során figyelembe kell venni azt, hogy a pályázat elnyerése esetén milyen ütemezéssel kell majd az igényelt méréseket elvégezni.

(5) Az (1)-(3) bekezdésekben megjelölt esetekben a szerződések aláírója a Dékán (illetve a Rektor, ha a vonatkozó egyetemi szabályozás úgy rendelkezik), továbbá a Centrum vezetője. A végrehajtásért felelős egységként a Centrumot kell megjelölni.

(6) A Centrum ügyrendjében kell szabályozni, hogy az (1)-(2) pontokban megjelölt bevételes tevékenységből származó bevétel Centrumot illető részének hányadrésze felett rendelkezik a műszer működtetője, a mérés végrehajtója, illetve, hogy a bevétel hány százalékát kell közvetlenül az alkalmazott műszerrel kapcsolatos felújításra, beszerzésre fordítani és hány százalékát a Centrum általános céljainak végrehajtására.

(7) A Centrum tevékenységi körébe tartozik a tudományos és műszaki tanácsadás is.

(8) Ha a Centrumnak valamely külső tevékenységéből bevétele származik, az abból keletkező „kari hozzájárulás” 50%-a a Centrumot illeti. Ennek mindenkori felhasználásáról a Centrumtanács dönt.

(9) A Kar a mindenkori állami támogatás függvényében törekszik arra, hogy abban az esetben, ha a Centrum műszerein rendszeresen méréseket igénylő, végző munkatársak száma egy adott évben jelentős létszámot ér el, akkor az állami támogatásból a Centrum számára is biztosítson költségvetési támogatást. Ennek mindenkori felhasználásáról a Centrumtanács dönt.

(10) A Centrum saját honlapot működtet, ahol a kar munkatársai számára elérhető módon havi bontásban közzéteszi a Centrumhoz tartozó egyes műszerek kihasználtságát az adott időszakban.

(11) A Kar munkatársai, ha kutatómunkájuk során szükségük van arra, hogy a Centrumhoz tartozó műszereken méréseket végezzenek, végeztessenek, ezt önköltségi áron tehetik meg. Az önköltségi árat a Centrum Tanácsa állapítja meg. Ennek során egyeztet a Kar Gazdasági és Műszaki Dékánhelyettesével. Az önköltségi árat úgy kell megállapítani, hogy az abból együttesen származó éves bevétel fedezze a műszer éves működtetési költségeit.

(12) A belső kutatási munka árát csökkenteni lehet, ha a Centrum más tevékenységéből származó bevétel biztosítja a műszerek működtetését. Ilyen tevékenység lehet megbízásos-szerződéses tevékenység, pályázatok, illetve ide számíthatóak az egységek közvetlen befizetései is.

(13) A Centrum külső megbízásos szerződéses munkáit nonprofit formában végzi, az ebből befolyó összegeket elsősorban az alaptevékenységre kell visszaforgatni. Ennek egyik formája lehet az, hogy a Centrum saját pályázati, kockázati alapot hoz létre.

(14) A Centrum a Dékáni Hivatalon belül önálló körzetszámmal rendelkezik.

 

5. § A Centrum eszköztára

(1) A Centrumba szervezett eszközök a TTK tulajdonában vannak, amelyeket a Kar a Centrum használatába ad.

(2) A Centrum műszerállományát az alapítás idején azok az eszközök alkotják, amelyeket a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR pályázat keretében szerzett be a kar. Ezek az eszközök a következők: 700 MHz-es NMR berendezés; FEI Quanta 3D FEG/FIB pásztázó elektronmikroszkóp; 120 keV energiájú JEOL JEM 1011 transzmissziós elektronmikroszkóp; FACS Aria III sejtszortírozó berendezés.

(3) Minden olyan nagyértékű eszköz, amelynek beszerzési ára 30 millió Ft-nál nagyobb, és amelynek beszerzéséhez a Kar a központi költségvetéséből hozzájárult, vagy kari, összegyetemi szintű pályázatok esetén, ahol a pályázatokba befogadott műszer(ek) megválasztásához kari rangsort kellett kialakítani, automatikusan a Centrum része lesz. Olyan esetben, amikor a beszerzett műszer kifejezetten csak a Kar egyetlen Intézetéhez tartozó munkatársainak kutatását szolgálhatja, a Kar Dékánja a Kari Minőségbiztosítási és Stratégiai Tanács javaslatára, a Centrumtanács véleményének figyelembevételével eltérhet ettől, és engedélyezheti az adott Intézetre korlátozott használatot.

(4) A Centrumhoz tartozó műszerek leltárát a Centrum leltárfelelőse gondozza és a Centrum vezetője felel érte a Vagyongazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint.

(5) Intézeti vagy tanszéki forrásból beszerzett nagyértékű műszerek is csatlakozhatnak a Centrumhoz a Kari Minőségbiztosítási és Stratégiai Tanács javaslatára a Dékán döntése alapján. Ezen döntés meghozatala során ki kell kérni a Centrumtanács véleményét is.

 

6. § A Centrum szabályzata

A Centrum belső működését részletesen meghatározó szabályzatát, ügyrendjét, amelyet a jelen alapító okirat alapján és annak szellemében kell létrehozni, a Dékán adja ki dékáni utasítás formájában.

 

7. § Egyéb kérdések

Minden olyan kérdésben, amelyet a jelen alapító okirat és a Centrum ügyrendje nem rendez, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Természettudományi Kar vonatkozó szabályai érvényesek.

 

8. § Felülvizsgálat

A Centrum működését, beleértve a működési rendjét szabályozó jelen dokumentumot, és ügyrendjét három év elteltével felül kell vizsgálni.

 

9. § Az alapítás dátuma

A Centrum 2011. november 21-vel jön létre.

 

10. § Az első igazgató megbízatása

Első alkalommal az igazgató megbízatása 2011. november 21-től 2013. július 31-ig szól.

 

Budapest, 2011. november 18.

 

                                                                                     Michaletzky György
                                                                                             dékán

FaLang translation system by Faboba
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline